เกี่ยวกับ ซี เค เอ็ม กรุ๊ป
 

  

      ซี.เค.เอ็ม.กรุ๊ป คือ กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาแรงงาน และรับจ้างทำของ ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2536  บริษัท ซี.เค.เอ็ม.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมี พ.อ.(พิเศษ) วิจัย  กำลังเอก เป็นประธานบริษัท  เริ่มให้บริการงานรับเหมาค่าแรงและรับจ้างทำของในยุคเริ่มต้น เพื่อแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อมาได้เปิดบริษัท โพร์ไวด์ เพาเวอร์ เอ๊าซอร์สซิ่ง จำกัด ขึ้นอีก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547  เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทที่เปิดให้บริการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก และทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อ ซี.เค.เอ็ม.กรุ๊ป ตั้งแต่นั้นมา

     จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 26 ซี เค เอ็ม กรุ๊ป มีทีมงานที่มีความชำนาญ ผ่านการฝึกอบรมในงานด้านบริหารงานบุคคล ที่พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประสานงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพนักงาน

 

วัฒนธรรมองค์กร
“องค์กรแห่งการเรียนรู้และให้เกียรติซึ่งกันและกัน”
 

 

วิสัยทัศน์
 
“มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร อย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นหนึ่งด้านงานรับเหมาแรงงาน”
 
     

พันธกิจ
 
สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบทันเวลา
สร้างสรรค์แรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพพนักงานในทุกๆด้าน
สนับสนุนเพื่อให้มีการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน