งานบริการด้านเอ๊าซอร์ส เซอร์วิส

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผู้บริหารงานบุคคลรุ่นใหม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในยุคที่ต้องแข่งขันทางธุรกิจ และเมื่อองค์กรต้องเผชิญภาวะต้นทุนและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันในบางสายงาน ซึ่งไม่ใช่งานหลักขององค์กร การจัดจ้างบุคลากรโดยตรงอาจไม่สะดวก ไม่คล่องตัว อีกทั้งยังเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นให้กับทางองค์กร ดังนั้นงานบริการด้านเอ๊าซอร์ส จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับฝ่ายบุคคลมืออาชีพ ที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณ และลดต้นทุน ซึ่งการลดต้นทุนเป็นการเพิ่มผลกำไรโดยไม่กระทบผู้บริโภค เป็นกระบวนการที่สามารถจัดการได้โดยอาศัยหลักการ และวิธีการต่างๆ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


 

กลยุทธ์การทำงาน ซี เค เอ็ม กรุ๊ป
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน

การประเมินผลและพัฒนาพนักงานหลังเข้าปฏิบัติงาน

 
    การรักษาพนักงาน